Facebook Predvianočná súťaž o hodnotné ceny

Predvianočná súťaž o hodnotné ceny

Súťažte s nami na facebooku o hodnotné ceny!

1. pridaj "like" / "páči sa mi"  na súťažný príspevok na našej facebook stránke https://www.facebook.com/nabytokalva
2. napíš do komentára pod príspevok ktorú cenu chceš vyhrať

CENY:

1.cena: Štýlové kreslo Daisy šedé - v hodnote 350€
2.cena: Sada kabelka + cestovná taška Les fleurs Jardin - v hodnote 100€
3.cena: Sada posteľných obliečok (2x obliečka na vankúš+ 2x obliečka na paplón ) Patchwork-fialové kvietky - v hodnote 65€

ŽREBUJEME 13.12.2019
Prajeme veľa štastia :)ŠTATÚT SÚŤAŽE
“ Predvianočná súťaž o hodnotné ceny ”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: ALVA, spol. s r.o.
Sídlo: Poľovnícka 375/43, Tovarníky 955 01
IČO: 17642965
DIČ: 2020419291
Zapísaný v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 594/N

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 26.11.2019 do 13.12.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži. (ďalej len „účastník súťaže“).

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci firmy Alva s.r.o.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby účastník súťaže splnil podmienky:
1. pridať "like" / "páči sa mi"  na súťažný príspevok uverejnený na facebook stránke https://www.facebook.com/nabytokalva
2. uviesť do komentára pod súťažný príspevok o ktorú z troch cien má účastník súťaže záujem

Výhra
1.cena: Štýlové kreslo Daisy šedé v hodnote 350€
2.cena: Sada kabelka + cestovná taška Les fleurs Jardin 100€
3.cena: Sada posteľných obliečok (2x obliečka na vankúš+ 2x obliečka na paplón ) Patchwork-fialové kvietky v hodnote 

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebook stránke https://www.facebook.com/nabytokalva. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov
Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže a za podmienok definovaných v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako “zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom realizácie súťaže, žrebovania výhercov súťaže a odovzdania výhry výhercovi. Cieľom súťaže je propagácia organizátora. Osobné údaje, ktoré sa od súťažiaceho vyžadujú, je súťažiaci povinný poskytnúť ako podmienku v prípade udelenia výhry a jej prevzatia. Právnym základom spracovania osobných údajov súťažiaceho pre účely realizácie súťaže, žrebovania výhercov a odovzdania výhry výhercovi je ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň súťažiaci dáva organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho osobných údajov pre dané účely v zmysle tohto štatútu. Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobu v zmysle tohto štatútu v rozsahu: meno, priezvisko, príp. osobný profil na sociálnej sieti Facebook budú v prípade výhry v súťaži zverejnené na na sociálnej sieti Facebooku – https://www.facebook.com/nabytokalva a to najviac počas 5 rokov od skončenia súťaže, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Tovarníkoch, dňa 26.11.2019


ALVA S.R.O.

Topoľčany:  Tovarnícka 2014
+421 948 833 831 info@nabytokalva.sk


Kontaktujte nás

Facebook

PRAJETE SI DOSTÁVAŤ AKTUÁLNE
INFORMÁCIE O NAŠEJ PONUKE ?

Created by ArtWeby, powered by ArtCMS